รายงานตัวชี้วัด "ปริมาณน้ำบาดาลที่กักเก็บ (2561-2565)"